Dune Buggy (Sims 3)

Screenshot-211
Screenshot-215
Screenshot-223
Screenshot-213
Screenshot-214
Screenshot-212
Screenshot-216
Screenshot-217
Screenshot-218
Screenshot-221
Screenshot-220
Screenshot-219
Screenshot-222
Screenshot-210
Screenshot-889
Screenshot-888
Screenshot-887
Screenshot-892
Screenshot-890
Screenshot-891
Screenshot-893
Screenshot-894

Requires: Base Game (The Sims 3)

Price: $4,500